Oferta

1. Doradztwo w zakresie filantropii indywidualnej

Strategiczna Filantropia… czyli jaka? Po pierwsze zaplanowana w przeciwieństwie do dawania ad hoc, pod wpływem emocji i chwili. Po drugie nastawiona na długoterminowe działania a nie jednorazowe akcje. Po trzecie – filantropia świadoma celu, wspierająca działania mające doprowadzić do pozytywnej zmiany w danym obszarze. Po czwarte filantropia starannie wybierająca beneficjentów: organizacje pozarządowe czy też publiczne realizują działania w interesującym nas zakresie. Dbająca by środki finansowe trafiały tam, gdzie będą najefektywniej wykorzystane.

Taka filantropia łączy w sobie elementy impact investment.  I, a jakże, ma swój zwrot z inwestycji. Są nim wymierne efekty w postaci poprawy warunków i jakości życia jednostek, grup społecznych, czy wręcz całych regionów. Niezależnie, czy mówimy o pomocy humanitarnej, wspieraniu projektów kulturalnych bądź edukacyjnych, wyrównywaniu szans, czy też o inicjatywach ekologicznych. Każdy gest, każdy projekt, każde działanie zmienia nasz świat na lepsze. Jeżeli jest to Twoją pasją, to jestem do Twojej dyspozycji, by pomóc Ci DAWAĆ SKUTECZNIE.

Zakres usług obejmuje:

 • analizę zainteresowań filantropijnych,
 • audyt organizacji pozarządowych oraz projektów działających w zakresach zbieżnych z zainteresowaniami oraz celami darczyńcy,
 • opracowanie zindywidualizowanej strategii filantropijnej nastawionej na efektywność oraz trwałość osiąganych celów; strategia określa obszary zaangażowania filantropijnego, zakładane cele i mierniki sukcesu, listę rekomendowanych przez doradcę organizacji oraz projektów, rekomendowane poziomy darowizn oraz optymalny harmonogram,
 • koordynację procesu podpisania umowy darowizny,
 • bieżącą współpracę z zatwierdzonymi przez klienta organizacjami, monitoring realizacji uzgodnionych przez darczyńcę i beneficjenta celów oraz warunków darowizny,
 • bieżące raportowanie do darczyńcy z etapów wdrażania strategii filantropijnej.

2. Doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia strategii fundraisingowej, połączone z treningiem zespołu i elementami szkolenia teoretycznego

Osiągnięcie stabilności finansowej przez organizacje społeczne jest ogromnym wzywaniem. Wiele wartościowych projektów nie zostaje zrealizowanych z powodu braku funduszy. A tak naprawdę – z powodu braku umiejętności pozyskania funduszy. Fundraising jest nadal stosunkowo nową specjalizacją w Polsce, ma jednak coraz większy wpływ na sposób zarządzania projektami czy też całymi instytucjami. Nie sposób obecnie działać w kulturze i nie zetknąć się z wyzwaniem pozyskania finansowania dla własnych twórczych inicjatyw. Dlatego dzielę się swoim doświadczeniem, oferując warsztaty i szkolenia.

Zakres usług obejmuje:

 • audyt potrzeb i potencjału fundraisingowego organizacji: zapoznanie się z działalnością programową i strukturą operacyjną instytucji, ustalenie potencjału komunikacyjnego prowadzonej działalności programowej, wyłonienie zespołu ds. tworzenia strategii fundraisingowej,
 • szkolenie teoretyczne: prowadzenie kampanii fundraisingowych i budowanie relacji z Darczyńcą,
 • tworzenie strategii fundraisingowej dostosowanej do potrzeb i możliwości organizacji,
 • bieżące konsultacje na etapie wdrażania strategii.

3. Konsultacje eksperckie dla zawodowych fundraiserów oraz kadry zarządzającej organizacji pozarządowych, instytucji kultury i edukacji

Doradztwo w specjalistycznych zakresach pozyskiwania funduszy:

 • funkcjonowanie rad,
 • opracowywanie zasad honorowania darczyńców oraz oferty „naming opportunities”,
 • projektowanie ścian darczyńców,
 • polityka informacyjna oraz komunikacja w sytuacjach kryzysowych,
 • relacje z kluczowymi darczyńcami (major donors),
 • tworzenie zespołów ds. pozyskiwania funduszy (działów rozwoju),
 • planowanie kampanii fundraisingowych.

Copyright 2021

Marta Wróbel – usługi doradcze z zakresu filantropii i fundraisingu